Nyheder / NYHEDSARKIV 2014 / Andet kvartal / Et begivenhedsrigt år i Borgerforeningen

Et begivenhedsrigt år i Borgerforeningen

Den afgående formand for Bylderup-Bov, Bylderup og Lendemark, Tanja Petersen, kunne på den årlige generalforsamling se tilbage på et begivenhedsrigt år.

Men inden hun aflagde beretningen, gav hun ordet til Borgmester Thomas Andresen, som var inviteret til at holde et indlæg omkring hans politiske ambitioner, og hvordan han ser fremtiden for landdistrikterne.

Thomas Andresen skulle dog lige have varmet stemmebåndet lidt op, for inden generalforsamlingen var han sammen med borgerforeningens bestyrelsesmedlemmer på rundtur i Lendemark, Bylderup og Bylderup-Bov.

 
Men da han først havde talt sig varm, kom han ind på mange emner, bl.a. omkring de muligheder han så for Bylderup-Bov og landdistrikterne generelt. Byggegrunde og nedrivningspulje blev også berørt, ligesom Plejehjemmet Enggården også blev diskuteret i hans indlæg.

Herefter fik Tanja Petersen ordet, og hun kunne se tilbage på et spændende og begivenhedsrigt år, hvor borgerforeningen bl.a. indkaldte til borgermøde for at få revurderet byens strategiplan. Og til hendes store glæde kunne hun konstatere, at den næste generation af ildsjæle er udklækket i byen, for arbejdsgruppen ”De unge” blev samme aften etableret, med det formål at få etableret lysanlæg ved multibanen. Desuden fortsætter ”Sti-gruppen” deres arbejde, bl.a. med afmærkning af stier, samt etablering af en ny bro.

”Byforskønnelses-gruppen” har været på spil i efteråret, og deres anstrengelser kan man bl.a. se ved byskiltene, hvor der nu er hyacinter og påskeliljer.
 
Den 6. november inviterede borgerforeningen til vælgermøde på Slogs Herreds Hus. Et af emnerne der blev drøftet på mødet var busruter, fordi ændringer i ruterne ville betyde væsentlige forringelser i mulighederne for at komme til/fra området. I den forbindelse fik man etableret et fint samarbejde med borgerforeningerne i de omkringliggende byer, og resultatet heraf var et møde i Ravsted Forsamlingshus.
 
De faste arrangementer som bliver lavet i fællesskab med andre foreninger og institutioner er fortsat meget velbesøgt, f.eks.: Julearrangementet, Projekt Ren Dag, Skt. Hans osv.
 
Årets hus blev kåret, og denne gang tilfaldt hæderen til Gitte og Benny Hansen, og deres flotte ejendom: Lendemark 33. Ejendommen købte de i 1985, og har løbende istandsat og vedligeholdt den – senest med nyt sort tegltag sidste år.
 
 
Ingrid Bucka fik ordet da regnskabet skulle gennemgås, og hun kunne glæde sig over, at trods kontingentsatserne har været uændret gennem flere år, så stiger de samlede kontingentindtægter. Borgerforeningen glæder sig meget over denne tendens, og tager den for et udtryk for, at byens borgere støtter op omkring de initiativer borgerforeningen tager, og de investeringer løbende foretager – f.eks. i ny flot julebelysning.
 
I år var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, bl.a. formand Tanja Petersen, Margit Petersen og Henrik Nielsen. Tanja og Margit ønskede ikke at modtoge genvalg, så i stedet blev Johanne Matthiessen og Karina Riley valgt. Som suppleant blev Conny Stokbæk valgt. Foreningens 2 revisorer, Olav Lagoni og Hanne Mette Kjær var også på valg, og blev genvalgt. Som suppleant for dem blev Olga Bladt valgt. Bestyrelsen vil i den kommende tid konstituere sig.
 
 
APRIL 2014