By og omegn / Menighedsråd Bylderup Sogn

Menighedsråd Bylderup Sogn

Kirkeblad for marts, april og maj 2018

Møder/arrangementer

Kirkegårdstakster Bylderup Kirkegård & sogn Aabenraa Provsti

Bylderup Meighedsråds hjemmeside

Bylderup Kirkes hjemmeside

Menighedsrådene er en del af en større struktur, der til sammen udgør den danske folkekirke. Rådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken og stedet, hvor de knap 4,5 mio. medlemmer er direkte repræsenteret. Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave:
• at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
• at være forvaltningsmyndighed
• at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne
• at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)
• at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.
Som medlem af folkekirken hører man til sognet, hvor man bor. Man har ret til at få foretaget kirkelige handlinger i sognets kirke og stemmeret til menighedsrådsvalget. Medlemmer af folkekirken kan knytte sig til en præst i et andet sogn ved at løse sognebånd.

I folkekirken foregår der hver dag mange aktiviteter, og nogle gange tages aftenen og natten også i brug.

Folkekirkens arbejde omfatter blandt andet:

• Undervisning af konfirmander og mini-konfirmander
• Foredrag, studiekredse, højskoledage med mere for voksne
• Skoletjeneste og samarbejde med folkeskolen
• Socialt arbejde for mennesker, der har brug for støtte og omsorg
• Missionsarbejde i Danmark og i udlandet
• Dialog med andre trossamfund

Formand
Elisa Bagger Sørensen (Formand) 
Surreroj 65 B
6372 Bylderup-Bov

Næstformand
Henning Bonnichsen Johannsen
Surreroj Surreroj 27
6372 Bylderup-Bov

Kontaktperson, sekretær

Karin Jensen

Kirkeværge
Holger Lauritzen
Gravløkke 51 
6372 Bylderup-Bov 

Kasserer
Henning Bonnichsen Johannsen

Menigt medlem
Henrik Nissen

Bygningssagkyndig:
Torben Lund

Underskriftsberettigede:
Elisa Bagger Sørensen og Henning Bonnichsen Johannsen

Kirkegårdsudvalg:
alle - kirkeværgen undtaget.

Skovudvalg:
Henrik Nissen, Holger Lauritzen og Henning Bonnichsen Johannsen.

Kirkebladsudvalg:
Karin Jensen og Kathrine Graversen Gents.

Aktivitetsudvalg:
Henrik Nissen, Karin Jensen,Kathrine Graversen Gents og Elisa Bagger Sørensen.

Valgbestyrelse:
Elisa Bagger Sørensen (formand), Holger Lauritzen og Henning Bonnichsen Johannsen.